Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
HOTEL AMADE CHÂTEAU

DVOJRAD 333, 930 25 VRAKÚŇ

 
Čl. I.

Úvodné ustanovenia, účel, oblasť platnosti

 1. Prevádzkovateľom Hotela Amade Château *****, Dvojrad 333, 930 25 Vrakúň (ďalej len "hotel") je spoločnosť Warcun, a.s., so sídlom Dvojrad 333, 930 25 Vrakúň, IČO: 45 669 678, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sa, vl. č.:10734/T.
   
 2. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj "VOP") je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom hotela a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovaných služieb.
   
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody) a objednávky, z ktorej vznikne záväzok hotela poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.
   
 4. Platí domnienka, že klient sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol obmedzený, prípadne zamedzený zavinením hotela.
   
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa stávajú pre hotel záväznými dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.
   
 6. Na zmluvný vzťah vzniknutý medzi hotelom a klientom sa podľa typu služby objednanej klientom vzťahujú príslušné hotelom vydané pravidlá, a to Ubytovací poriadok, Wellness poriadok a Reštauračný poriadok, ktoré sú klientom k dispozícii na recepcii hotela a na miestach poskytovania jednotlivých služieb. Klient je počas využívania služieb hotela povinný sa riadiť uvedenými poriadkami.

 
Čl. II.

Definícia pojmov

 1. Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:

  a) Klientom každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s hotelom zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle hotelu záväznú objednávku;

  b) Hotelom objekt s názvom Hotela Amade Château *****, Dvojrad 333, 930 25 Vrakúň (ďalej len "hotel"), ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Warcun, a.s., so sídlom Dvojrad 333, 930 25 Vrakúň,
  IČO: 45 669 678, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sa, vl. č.:10734/T.

  c) Zmluvnými partnermi sú hotel a klienti;

  d) Službou akékoľvek služby poskytované hotelom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, wellness a kongresové služby;

  e) Individuálnym klientom spravidla 1 až 10 osôb, ktoré si spoločne objednajú služby hotela alebo rezervujú ubytovanie v hoteli v rovnakom termíne príchodu a odchodu;

  f) Podujatím spoločenské podujatie bez ohľadu na počet zúčastnených osôb, ktoré je spojené s poskytovaním viacerých druhov služieb hotela, pričom jedným z poskytnutých služieb je jednorazové krátkodobé poskytnutie priestoru hotela, ktorý je inak dostupný aj ostatným klientom hotela, do výhradného užívania klientovi;

  g) Organizátorom podujatia každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta, a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s hotelom; ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je jeho organizátorom;

  h) Okamihom úhrady moment, kedy oprávnený získal možnosť disponovať s uhradenými prostriedkami, t.j. dňom ich pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod;

  i) Škodou skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.


Čl. III.

Uzavretie zmluvy

 1. Zmluvou sa rozumie najmä dohoda o poskytovaní služieb medzi klientom a hotelom, vzniknutá na základe hotelom potvrdenej žiadosti klienta. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety (ďalej len "objednávka") predkladá klient hotelu osobne, telefonicky, písomne, faxom, na webovej stránke hotela alebo prostredníctvom emailu. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (písomne, faxom, alebo emailom) objednávky klienta zo strany hotela.
   
 2. Uzatvorením zmluvy sa hotel zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom hotelu vzniká súčasne právo žiadať od klienta zaplatenie dohodnutej ceny a náhradu prípadnej škody, spôsobenej v súvislosti s čerpaním hotelových služieb.
   
 3. Najmä v prípade skupinových objednávok alebo pravidelne sa opakujúcich objednávok sú zmluvné strany oprávnené písomne uzatvoriť zmluvu, resp. rámcovú zmluvu. Pre prípad, že zmluvné strany uzatvorili písomnú zmluvu a táto zmluva alebo jej časti nie sú v súlade s ustanoveniami VOP, majú ustanovenia takejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť týchto VOP v ostatných veciach tým však nie je dotknutá; to isté platí aj v prípade individuálnych zmlúv.
   
 4. Zmluva môže byť uzatvorená aj prostredníctvom sprostredkovateľa, pričom voči hotelu vystupuje ako povinná osoba samotný sprostredkovateľ, ak hotel nedá písomný súhlas k zmene v osobe povinného.

ČI. IV.

Ubytovacie služby ˗ individuálni klienti

 1. Hotel je povinný dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu; klient má nárok na prichystanie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že s tým pri uzatváraní zmluvy obidve strany vyslovili súhlas. Klient nemá nárok na konkrétnu izbu, ibaže sa o tom s hotelom osobitne dohodol.
   
 2. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 12:00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, že klient odovzdá izbu po tomto termíne, hotel je oprávnený účtovať do 15:00 hod 20 €/začatá hodina; v prípade odovzdania izby po 15:00 hod. sa účtuje plná cena izby za noc.
   
 3. Hotel je povinný umožniť klientovi, aby si mohol uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste (v hotelovom trezore - hlavná recepcia, wellness recepcia). Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom zodpovedá hotel len v zákonom stanovenej miere, a to aj v prípade použitia izbového trezoru (bližšie viď článok XII. týchto VOP).
   
 4. Pobyt klienta v hoteli upravuje Ubytovací poriadok hotela Amade Château***** a prevádzkové poriadky hotela. Jednotlivé poriadky sú pre hotelových hostí záväzné.
   
 5. Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady nahlásiť na recepcii hotela ihneď po ich zistení.
   
 6. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta, bez toho, aby
  klient tieto skutočnosti nahlásil na recepcii hotela, je klient povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.
   
 7. Klient, ktorý sa v hoteli ubytuje pred 6:00 hod. rannou, je povinný uhradiť sumu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Od klienta, ktorý požaduje ubytovanie pred 14:00 hod. a izba mu nebola v predchádzajúci deň prenajatá, je hotel oprávnený požadovať úhradu sumy 20 €/začatá hodina.
 

ČI. V.

Ubytovacie služby - skupiny

 1. Ak nie je uvedené inak, platia pre ubytovacie podmienky skupín ustanovenia týchto VOP upravujúce podmienky pre individuálnych klientov.
   
 2. Za skupinu pre účely týchto VOP sa považuje spoločná objednávka ubytovacích služieb týkajúca sa najmenej 11 fyzických osôb alebo fyzických osôb využijúcich najmenej 6 izieb.
   
 3. V prípade skupinových objednávok je možné využiť najviac 5 promočných kódov. 
   
 4. Pobytové balíky a akčné ponuky možno v prípade skupinových objednávok využiť najviac pre ubytovanie 10 fyzických osôb a najviac pre 5 izieb. 

ČI. VI.

Podujatia

 1. Pre zabezpečenie a riadnu prípravu podujatia je jeho organizátor povinný oznámiť hotelu konečný počet účastníkov najneskôr 15 dní pred termínom konania podujatia.
   
 2. V prípade zmeny rozsahu poskytovaných služieb zo strany hotela, z dôvodov spočívajúcich na strane klienta, hotel poskytne navýšenie rozsahu poskytovaných služieb podľa vlastných možností. Na navýšenie rozsahu poskytovaných služieb však klient právny nárok nemá, pričom hotel je povinný k takejto požiadavke pristúpiť so starostlivosťou riadneho obchodníka.
   
 3. Pri odchýlke počtu účastníkov smerom nahor je základom vyúčtovania skutočný počet účastníkov. Prekročenia počtu účastníkov musia byť predtým dohodnuté s hotelom. V prípade zmeny počtu účastníkov smerom nadol sa použijú storno podmienky uvedené v týchto VOP.
   
 4. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22:00 hod., je hotel oprávnený počnúc od 22:00 hod. účtovať príplatok za servis v zmysle aktuálneho cenníka služieb, ibaže dohodnutá odmena výslovne zohľadňuje trvanie podujatia aj po 22:00 hod.
   
 5. Organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za konzumáciu jedál a nápojov objednaných zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec cenovej kalkulácie.
   
 6. Organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za služby objednané zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec cenovej kalkulácie.
   
 7. Pri podujatí sú organizátor prípadne jeho objednávateľ povinní vysporiadať si vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva hotel nenesie žiadnu zodpovednosť.
   
 8. Organizátor podujatia prípadne jeho objednávateľ sú povinní informovať hotel bez zbytočného odkladu, ak je podujatie spôsobilé narušiť verejný poriadok a obmedziť alebo ohroziť záujmy hotela a iných klientov v hoteli. Hotel je oprávnený vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takého stavu a klient je povinný ich akceptovať.
   
 9. Akékoľvek inzeráty v tlačových prípadne elektronických médiách, reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, najmä informácie o konaní politických, náboženských a komerčných podujatí, ktoré poukazujú na akýkoľvek vzťah k hotelu, ktoré sú spôsobilé poškodiť dobré meno hotela alebo majú znaky parazitovania na jeho povesti, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas hotela.
   
 10. V prípade, že hotel na základe požiadavky organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa obstaráva technické, elektronické alebo iné zariadenia od tretích subjektov, koná vždy v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa.
   
 11. Používanie vlastných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa, pri použití elektronických alebo iných káblových rozvodov hotela, vyžaduje súhlas hotela. Hotel si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť také prístroje a zariadenia, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku energii alebo prevádzku hotela. Ak použitím týchto zariadení vzniknú poruchy alebo poškodenia na technických alebo iných zariadeniach hotela, sú organizátor podujatia a jeho objednávateľ povinní spoločne a nerozdielne uhradiť náklady spojené s ich uvedením do pôvodného stavu. Hotel si vyhradzuje právo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať na svoje náklady kontrolu takýchto zariadení a opatrenia na zamedzenie takého stavu a klient je povinný takéto opatrenia strpieť.
   
 12. Za bezpečnosť používaných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa v plnej miere zodpovedá organizátor podujatia a jeho objednávateľ.
   
 13. Akékoľvek dekoračné materiály a predmety vnesené na podujatie zo strany organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa musia zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Hotel je oprávnený v tejto súvislosti vyžadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy. V záujme predchádzania vzniku možnej škody sú organizátor podujatia prípadne jeho objednávateľ povinní ich inštaláciu a umiestnenie predmetov vopred dohodnúť s hotelom.
   
 14. Akékoľvek dekoračné materiály a predmety musia byť bezprostredne po ukončení podujatia organizátorom podujatia prípadne jeho objednávateľom odstránené, ak nebolo dohodnuté inak. V prípade opomenutia tejto povinnosti je hotel oprávnený po dobu zotrvania dekoračných materiálov a predmetov v miestnosti účtovať nájomné v zmysle aktuálneho cenníka služieb. Hotel je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie týchto predmetov na účet organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa.
   

Čl. VII.

Zakúpenie a platnosť darčekových poukazov

 1. Klient si môže zakúpiť darčekový poukaz na hlavnej hotelovej recepcii osobne, telefonicky, elektronicky alebo na webovej stránke hotela, na základe platného cenníka.
   
 2. Predmetom darčekového poukazu môže byť ubytovanie, Wellness&Spa služby, reštauračné služby či špeciálne balíky.
   
 3. Úhrada darčekového poukazu sa v prípade zakúpenia na hotelovej recepcii, telefonickej alebo elektronickej objednávky, vykonáva priamo na hlavnej recepcii v hotovostnom platobnom styku alebo platobnou kartou; po dohode s hotelom má klient možnosť uhradiť darčekový poukaz aj bankovým prevodom, a to na základe zálohovej faktúry. V prípade zakúpenia darčekového poukazu na webovej stránke hotela sa úhrada vykonáva cez platobnú bránu (platba kartou).
   
 4. Po vykonaní úhrady na hotelovej recepcii hotel ihneď odovzdá darčekový poukaz klientovi, v ostatných prípadoch hotel zasiela darčekový poukaz (spolu s prípadnou riadnou faktúrou) na elektronickú alebo poštovú adresu poskytnutú klientom.
   
 5. Doba platnosti poukazu je maximálne 12 mesiacov od dátumu vystavenia. Výnimku tvoria darčekové poukazy, ktorých platnosť bude individuálne dohodnutá s klientom.
   
 6. Platnosť darčekového poukazu nie je možné predĺžiť.
   
 7. Darčekový poukaz po zakúpení nie je možné vymeniť za hotovosť a je nenávratný.
   
 8. Darčekové poukazy vystavené na pobytové balíky, je možné využiť len s príplatkom počas stanovaných termínov, ktorými sú: Veľká noc, letné mesiace od 1.07. do 31.08, Vianoce, Silvester, Nový rok. Výnimkou sú darčekové poukazy, ktoré majú vyznačenú validitu aj počas spomínaných termínov. Ak sa darčekový poukaz vzťahuje len na vymedzenú sezónu,  jeho použitie mimo stanovenej sezóny taktiež môže byť viazané na uhradenie príplatku.

 
Čl. VIII.

Využívanie promočných kódov

 1. Hotel je oprávnený vydávať tzv. promočné kódy, ktoré v prípade využitia služieb hotela oprávňujú klienta na čerpanie rôznych špeciálnych zliav.
   
 2. Promočné kódy môžu byť vydávané v rámci vernostného programu (určené individuálne určeným klientom) alebo v rámci sezónnej alebo inej akcie (zverejnené na webovej stránke hotela alebo v magazíne, určené vopred neurčenému počtu klientov).
   
 3. Promočné kódy sú oprávnené využiť výlučne fyzické osoby mimo organizovaných podujatí.
   
 4. Každý promočný kód má určenú dobu platnosti, o ktorej je klient informovaný pri vydaní promočného kódu. Hotel je oprávnený kedykoľvek vyhlásiť ukončenie platnosti promočného kódu aj pred uplynutím pôvodnej doby platnosti, o čom je povinný informovať klienta najneskôr pri použití promočného kódu.
   
 5. Hotel je oprávnený v rámci doby platnosti promočného kódu vymedziť obdobia, počas ktorých nie je možné uplatniť promočný kód.
   
 6. Promočné kódy sa vzťahujú len na ubytovacie služby a možno ich využiť výlučne v prípade rezervácie služieb hotela cez webovú stránku hotela.
   
 7. Kumulovanie výhod vyplývajúcich z promočného kódu s inými zľavami a akčnými ponukami nie je možné.

Čl. IX.

Pobytové balíky a iné akčné ponuky

 1. Hotel ponúka možnosť zakúpenia rôznych pobytových balíkov a zverejňuje iné akčné ponuky, ktoré v prípade ich využitia oprávňujú klienta na čerpanie rôznych špeciálnych zliav v hoteli.
   
 2. Pobytové balíky a iné akčné ponuky sú oprávnené využiť výlučne fyzické osoby mimo organizovaných podujatí.
   
 3. Hotel stanovuje dobu trvania pobytových balíkov a iných akčných ponúk na základe vlastného uváženia na určitú konkrétne vymedzenú dobu alebo na dobu neurčitú. Hotel je oprávnený kedykoľvek vyhlásiť ukončenie doby trvania platnosti pobytových balíkov a iných akčných ponúk, a to aj pred uplynutím pôvodnej doby platnosti, o čom je povinný informovať klienta najneskôr pri uplatnení predmetného pobytového balíka alebo akčnej ponuky klientom.
   
 4. Hotel je oprávnený v rámci doby platnosti pobytového balíka alebo inej akčnej ponuky vymedziť obdobia, počas ktorých nie je možné ich uplatniť.
   
 5. Kumulovanie výhod vyplývajúcich z pobytových balíkov alebo z akčných ponúk s ďalšími zľavami nie je možné, ibaže je to v prípade konkrétneho balíka či akcie výslovne uvedené.

 
Čl. X.

Ceny za hotelom poskytované služby a platobné podmienky

 1. Klient je povinný za ním využité služby zaplatiť dohodnutú cenu; to platí aj pre služby hotela, ktoré hotel poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.
   
 2. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú je klient povinný zaplatiť za objednané služby hotela vyplýva z platného cenníka hotela. Hotel je povinný zverejniť cenník obvyklým spôsobom,  a to najmä na svojej internetovej stránke, na recepcii, prípadne v ostatných svojich prevádzkach.
   
 3. Ceny uvedené v cenníku hotela sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, nezahŕňajú však miestne dane. V prípade, ak doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím služby presiahne šesť  (6) mesiacov a zo strany hotela došlo k zmene cenníkových cien za takéto služby, hotel je oprávnený zmluvne dohodnutú cenu zvýšiť v súlade s novým cenníkom, najviac však o 5%.
   
 4. Inak k zmene zmluvne dohodnutej ceny môže hotel pristúpiť  iba vtedy, ak klient so súhlasom hotela dodatočne zmení rozsah objednaných služieb, napr. počet ubytovaných osôb, počet rezervovaných izieb, rozsah hotelových služieb, dĺžku pobytu a pod.
   
 5. Hotel je oprávnený  pri uzavretí zmluvy žiadať platbu vopred. Výška platby vopred a termíny platby vopred  sa dajú písomne dohodnúť v zmluve.
   
 6. Pre prípad, že sa klient s platbou dostal do omeškania, je hotel oprávnený požadovať úroky z omeškania v zákonnej výške z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nároky z náhrady škody tým nie sú dotknuté. Ak je klient s platbou v omeškaní, na čo bol hotelom písomne upozornený, stráca nárok na akékoľvek poskytnuté zľavy v súvislosti s objednanými službami a hotel je oprávnený fakturovať plnú bežnú cenu bez uplatnenia zľavy. V tomto prípade je klient povinný uhradiť hotelu všetky  preukázateľne vynaložené náklady za poskytnuté služby bez uplatnenia zliav a výhod.
   
 7. Platba kreditnou kartou môže byť realizovaná  pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby.
   
 8. V prípade nevyužitia služieb v plnom rozsahu má hotel právo účtovať cenu za dohodnutý rozsah služieb.
   
 9. Hotel si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode (napr. konzumácia z minibaru, náhrada škody, pokuty a pod.), čím klient pri zadaní objednávky vyjadruje svoj výslovný súhlas; v tomto prípade je hotel povinný písomne informovať klienta o akomkoľvek dodatočnom zúčtovaní rozdielov z kreditnej karty klienta a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania.

Čl. XI.

Predautorizácia a záloha za služby

 1. V prípade, že si individuálny klient rezervuje ubytovacie služby (izbu alebo pobytový balík):

  a)  prostredníctvom webovej stránky hotela (www.hotelamade.sk), klient hneď zaplatí cenu ubytovania cez platobnú bránu hotela (kreditnou kartou). Po zaplatení klient dostane elektronickú faktúru a potvrdenie rezervácie;

  b) cez  rezervačné portály, klient je povinný uviesť údaje kreditnej karty za účelom predautorizácie. Na základe týchto údajov je hotel  oprávnený vykonať predautorizáciu kreditnej karty vo výške dohodnutej ceny za poskytované služby, ktorá sa sťahuje z kreditnej karty pri odchode klienta z hotela;

  c)  cez telefón, cez emailovú komunikáciu: klient obdrží odkaz na predautorizačný formulár, ktorý vyplní a doručí hotelu najneskôr 12 hodín po obdržaní odkazu. Na základe takto vyplneného formulára je hotel oprávnený vykonať predautorizáciu kreditnej karty vo výške dohodnutej ceny za poskytované služby, ktorá sa sťahuje z kreditnej karty pri odchode klienta z hotela. V prípade, že klient v stanovenej lehote nedoručí hotelu vyplnený formulár, rezervácia a zmluva sa automaticky zrušuje.
   

 2. Hotel je oprávnený požadovať predautorizáciu kreditnej karty aj v prípade rezervácie jednotlivých reštauračných a wellness služieb. Klient v takom prípade obdrží odkaz na predautorizačný formulár, ktorý vyplní a doručí hotelu najneskôr 12 hodín po obdržaní odkazu. Na základe takto vyplneného formulára je hotel oprávnený vykonať predautorizáciu kreditnej karty vo výške dohodnutej ceny za poskytované služby . V prípade, že klient v stanovenej lehote nedoručí hotelu vyplnený formulár, rezervácia a zmluva sa automaticky zrušujú.
   
 3. V prípade skupinovej rezervácie jednotlivých reštauračných a wellness služieb je hotel zároveň oprávnený požadovať zaplatenie zálohy. V takom prípade hotel po uzavretí písomnej alebo ústnej zmluvy vystaví zálohovú faktúru vo výške 50% z celkovej ceny rezervovaných služieb.
   
 4. Pokiaľ nie je  medzi klientom a hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, hotel je v prípade organizácie podujatí oprávnený požadovať zálohovú platbu nasledovne:

  a)    V prípade potvrdenia záväznej rezervácie v písomnej forme (pošta, email) minimálne 2 kalendárne mesiace pred realizáciou podujatia, sa po uzavretí písomnej alebo ústnej zmluvy vystaví zálohová faktúra č. 1 vo výške 50% z celkovej sumy na základe obojstranne odsúhlasenej cenovej ponuky. Následne najmenej 1 kalendárny mesiac pred konaním  podujatia sa vystavuje zálohová faktúra č. 2 na ďalších 40% z celkovej sumy obojstranne odsúhlasenej cenovej ponuky. V prípade, že v medziobdobí došlo so súhlasom oboch strán k zmene cenovej ponuky, v sume druhej zálohovej faktúry hotel zohľadní túto zmenu tak, aby súčet dvoch zálohových faktúr bol vo výške 90 % z poslednej obojstranne odsúhlasenej cenovej ponuky.

  b)   V prípade potvrdenia záväznej rezervácie v písomnej forme (pošta, email) menej než 2 kalendárne mesiace pred realizáciou podujatia, sa po uzavretí písomnej alebo ústnej zmluvy vystaví zálohová faktúra vo výške 90% z celkovej sumy obojstranne odsúhlasenej cenovej ponuky.
   

 5. V prípade, že záloha podľa tohto článku nebude uhradená v čas v plnej výške, hotel si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu odstúpením bez predchádzajúceho upozornenia, pričom prípadne už zaplatenú časť zálohy si môže hotel ponechať. Uhradená záloha sa v prípade storna riadi platnými storno podmienkami.
   
 6. V prípade, že klient pre účely predautorizácie podľa tohto článku uvedie nesprávne údaje , a hotel nebude mať možnosť vykonať predautorizáciu, rezervácia a zmluva sa automaticky zrušujú, o čom je hotel povinný informovať klienta na niektorom z dostupných informačných kanálov.
   
 7. Ak hotel nie je schopný poskytnúť vopred objednané reštauračné alebo wellness služby z dôvodu na svojej strane, hotel  ponúkne možnosť využitia danej služby v inom termíne za pôvodne dohodnuté ceny.

Čl. XII. 

Storno podmienky

 1. Klient má právo kedykoľvek stornovať objednané služby alebo podujatie. Stornovanie musí byť realizované písomne (prípadne e-mailom) v dostatočnom časovom predstihu.
   
 2. Ako paušalizovaná náhrada prináleží hotelu odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou sadzbou z ceny, prípadne zo zálohy za služby, ktorej výška je závislá od časového úseku, ktorý zostáva odo dňa termínu stornovania služieb do plánovaného začiatku poskytovania služieb.
   
 3. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, storno poplatky v prípade podujatia sú nasledovné:

  a) v prípade zrušenia celého podujatia:

  - kedykoľvek odo dňa uzavretia zmluvy do 30. dňa pred konaním podujatia, hotel účtuje storno poplatok vo výške 50 % zo súčtu záloh uvedených v čl. XI ods. 3 týchto VOP

  - 15 až 29 dní pred konaním podujatia, hotel účtuje storno poplatok vo výške 60 % zo súčtu záloh uvedených v čl. XI ods. 3 týchto VOP;

  - 5 až 14 dní pred konaním podujatia, hotel účtuje storno poplatok vo výške rovnajúcej sa 75 % zo súčtu záloh uvedených v čl. XI ods. 3 týchto VOP;

  - 1 až 4 dni pred konaním podujatia, hotel účtuje storno poplatok vo výške rovnajúcej sa 90 % zo súčtu záloh uvedených v čl. XI ods. 3 týchto VOP;

  - v deň konania akcie, poskytovateľ účtuje storno poplatok vo výške rovnajúcej sa 100% zo súčtu záloh uvedených v čl. XI ods. 3 týchto VOP;

  - hotel má nárok na úhradu plnej ceny podľa obojstranne odsúhlasenej cenovej ponuky v prípade, ak klient neoznámi stornovanie podujatia a klient alebo jeho hostia nevyužijú dohodnuté služby.

  b) v prípade zrušenia rezervácie izieb/apartmánov:

  - viac ako 15 dní pred konaním podujatia, hotel neúčtuje storno poplatok;

  - 11 – 15 dní pred konaním podujatia, hotel má právo účtovať storno poplatok vo výške 50 % z pultovej ceny každej stornovanej izby/apartmánu;

  - menej ako 11 dní pred konaním podujatia, hotel má právo účtovať storno poplatok vo výške 100% z pultovej ceny každej stornovanej izby/apartmánu.

  c) v prípade iného čiastočného stornovania služieb, než podľa písmena b) (napr. zníženie počtu osôb, skrátenie podujatia alebo zredukovanie rozsahu služieb):

  - v prípade stornovania služieb obsiahnutých v kalkulácii viac ako 15 dní pred konaním podujatia hotel neúčtuje storno poplatok;

  - v prípade stornovania služieb obsiahnutých v kalkulácii menej ako 15 dní pred konaním podujatia v rozsahu predstavujúcom najviac 10% z celkovej sumy  obojstranne odsúhlasenej cenovej ponuky hotel neúčtuje storno poplatok;

  - v prípade stornovania služieb obsiahnutých v kalkulácii menej ako 15 dní pred konaním podujatia v rozsahu predstavujúcom viac ako 10% z celkovej sumy obojstranne odsúhlasenej cenovej ponuky sa storno poplatok vypočíta z rozdielu medzi poslednou obojstranne odsúhlasenou cenovou ponukou a cenovou ponukou po vypustení stornovaných služieb, a to vynásobením koeficientom 0,9 a ďalším koeficientom určeným podľa písmena a) s prihliadnutím na počet dní zostávajúcich do konania podujatia.
   

 4. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, storno poplatky v prípade využitia ubytovacích služieb  mimo podujatia sú nasledovné:

  a) v prípade zrušenia rezervácie izieb/apartmánov, ak sa zrušenie týka najviac 3 izieb:

  - viac ako 48 hodín pred začiatkom poskytovania služieb, hotel neúčtuje storno poplatok;

  - menej ako 48 hodín pred začiatkom poskytovania služieb, hotel má právo účtovať storno poplatok vo výške 100% z ceny každej stornovanej izby/apartmánu za jednu noc.

  b) v prípade zrušenia rezervácie izieb/apartmánov, ak sa zrušenie týka viac než 3 izieb:

  - viac ako 20 dní pred začiatkom poskytovania služieb, hotel neúčtuje storno poplatok;

  - 11 až 20 dní pred začiatkom poskytovania služieb, hotel má právo účtovať storno poplatok vo výške 50 % z dohodnutej ceny každej stornovanej izby/apartmánu za celú dĺžku rezervovaného pobytu;

  - menej ako 11 dní pred začiatkom poskytovania služieb, hotel má právo účtovať storno poplatok vo výške 100% z dohodnutej ceny každej stornovanej izby/apartmánu za celú dĺžku rezervovaného pobytu.
   

 5. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, v prípade zmeny termínu (posunutia prvého dňa čerpania služieb)  skupinovej rezervácie ubytovacích služieb, ako aj v prípade druhej a následnej zmeny termínu individuálnej rezervácie ubytovacích služieb, je hotel oprávnený požadovať storno poplatok, v závislosti od časového úseku, ktorý zostáva odo dňa oznámenia zmeny termínu čerpania služieb do pôvodného začiatku poskytovania služieb, a to pri použití lehôt podľa predchádzajúceho odseku tohto článku. Prvá zmena termínu rezervácie individuálnym klientom, ako aj zmena rezervácie navyšujúca počet izieb, počet hostí, dĺžku pobytu alebo ostatných požadovaných služieb, pri nezmenenom termíne, nepodlieha storno poplatkom.
   
 6. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, storno poplatky v prípade wellness služieb sú nasledovné:

  a) v prípade zrušenia rezervácie wellness procedúr (s výnimkou Hamam procedúr):

  - viac ako 6 hodín pred rezervovaným termínom, hotel neúčtuje storno poplatok,

  - menej ako 6 hodín pred rezervovaným termínom, hotel má právo účtovať 50 % z dohodnutej ceny ,

  - ak klient neoznámi zrušenie rezervácie a nevyužije dohodnuté služby, hotel má nárok na úhradu plnej ceny rezervovaných služieb..

  - v prípade neskorého príchodu bude klientovi procedúra skrátená o čas meškania bez nároku na zľavu. Klientovi bude účtovaná plná cena aj v prípade, že nebude dostatočný čas na kompletné prevedenie procedúry.

  b) v prípade zrušenia rezervácie Hamam procedúr:

  - viac ako 12 hodín pred rezervovaným termínom, hotel neúčtuje storno poplatok,

  - menej ako 12 hodín pred rezervovaným termínom, hotel má právo účtovať 50 % z dohodnutej ceny ,

  - ak klient neoznámi zrušenie rezervácie a nevyužije dohodnuté služby, hotel má nárok na úhradu plnej ceny rezervovaných služieb..

  - v prípade neskorého príchodu bude klientovi procedúra skrátená o čas meškania bez nároku na zľavu. Klientovi bude účtovaná plná cena aj v prípade, že nebude dostatočný čas na kompletné prevedenie procedúry.
   

 7. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, storno poplatky v prípade reštauračných služieb sú nasledovné:

  a) storno objednávky (rezervácie priestoru, stola alebo konkrétnej služby) v Reštaurácii Pompadour, Patesserie, Cigar Room, Reštaurácii Kukkonia, Vínnej Pivnici, Wellness Bare a Pool Bare viac ako 24 hodín pred rezervovaným termínom, hotel neúčtuje storno poplatok,.

  b) storno objednávky (rezervácie priestoru, stola alebo konkrétnej služby) v Reštaurácii Pompadour, Patesserie, Cigar Room, Reštaurácii Kukkonia, Vínnej Pivnici, Wellness Bare a Pool Bare menej ako 24 hodín pred rezervovaným termínom, alebo v prípade nevyužitia služieb bez oznámenia storna, hotel má právo účtovať storno poplatokvo výške 100%  zo  sumy predautorizácie podľa čl. XI. ods. 2 týchto VOP.
   

 8. Ak hotelu vznikne nárok na storno poplatok, je hotel povinný klientovi zaslať v lehote 14 dní odo dňa vzniku nároku na storno poplatok oznámenie o vyčíslení výšky storno poplatku a dátume jeho splatnosti.
   
 9. Náklady na hotelom objednané technické zariadenie, dekoráciu a iné, ktoré sú zabezpečované externou firmou pre potreby zabezpečenia podujatia v rozsahu nákladov, ktoré už hotelu vznikli, a nebolo ich možné pokryť iným využitím, hradí klient v plnej výške.
   
 10. V mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie a pod.) sa hotel môže vzdať nároku na storno poplatok, a to na základe preukázateľného dôkazu o vážnej príčine zrušenia pobytu alebo podujatia.
   
 11. Ak hotelu vznikne nárok na storno poplatok alebo na náhradu nákladov podľa odseku 8., je hotel oprávnený uspokojiť svoj nárok v príslušnej sume zo zálohy prípadne zaplatenej klientom, o čom je povinný klienta písomne informovať bez zbytočného odkladu.

Čl. XIII.

Odstúpenie od zmluvy zo strany hotela

 1. Hotel je od zmluvy oprávnený odstúpiť len v prípade, ak je splnená niektorá z nasledovných okolností:

  a) bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom, a to len z dôvodov uvedených v zmluve,

  b) klient netrvá na plnení zo strany hotela,

  c) klient má záväzky voči hotelu po lehote splatnosti,

  d) bola pri rezervácii dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil, hotel však môže odstúpiť najneskôr do momentu splnenia záväzku klientom

  e) sa vyskytli okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, a ktoré robia plnenie zmluvy v dohodnutom čase nemožným

  f) izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností.
   

 2. Pri oprávnenom odstúpení hotela nevzniká žiaden nárok klienta na náhradu škody.


Čl. XIV.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

 1. Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach podľa §433 a nasl. Občianskeho zákonníka t.j. hotel zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými klientmi alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkom hotela. (§433 ods. 1 Občianskeho zákonníka)
   
 2. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá hotel len do výšky 332 EUR (§1c Nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú ustanovenia Občianskeho zákonníka). Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený klient o škode dozvedel. Platí domnienka, že klient sa o škode dozvedel najneskôr v deň odchodu z hotela.
   
 3. Poskytnutím miesta na odstavenie motorového vozidla na hotelovom parkovisku, za úhradu alebo bez úhrady, nevzniká zmluva o úschove. Za stratu alebo poškodenie motorových vozidiel a ich príslušenstva ako aj obsahu, odstavených na pozemku prevádzkovateľa hotela, hotel nezodpovedá.
   
 4. Hotel nezodpovedá za úrazy a škody utrpené pri účasti na programoch a podujatiach akéhokoľvek druhu organizovaných v priestoroch alebo v areáli hotela, ibaže k zapríčineniu úrazu alebo škody došlo zo strany hotela v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu. Na takýchto programoch a podujatiach sa každý zúčastňuje na vlastné riziko.
   

Čl. XV.

Reklamácie

Práva a povinosti zmluvných strán týkajúcich sa reklamácie služieb poskytovaných klientovi hotelom, sú upravené v Reklamačnom poriadku hotela, ktorý je dostupný na recepcii hotela.

Čl. XVI.

Osobitné ustanovenia

 1. Do hotela nesmú byť vnesené žiadne zvieratá (ani psie doprovody), látky nebezpečnej povahy (výbušniny, zbrane a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, omamné, psychotropné a im podobné návykové látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály).
   
 2. Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch hotela. V ostatných priestoroch hotela je fajčenie zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má hotel právo uložiť klientovi pokutu vo výške 300,00 € za každé zistené porušenie.


Čl. XVII.

Doručovanie
 

 1.  Ak sa v písomnej zmluve alebo v týchto VOP neuvádza inak, všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi hotelom a klientom sa doručujú:

  
a)   osobne,

  b)   poštou,

  c)   treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,

  d)   e-mailom na e-mailovú adresu zmluvnej strany oznámenej druhej zmluvnej strane.
   

 2. Ak sa písomnosti medzi hotelom a klientom doručujú poštou, doručujú sa doporučene na adresu sídla hotela a na adresu trvalého pobytu alebo sídla klienta.
   
 3. Ak záväzkový vzťah medzi hotelom a klientom trvá, je každý jeho účastník povinný bezodkladne oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla alebo trvalého pobytu, prípadne inú zmenu, ktorá môže mať vplyv na hotelom potvrdenú objednávku klienta.
   
 4. Ak klient neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v objednávke, a ak ide o právnickú osobu, táto je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej podania za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.
   
 5. Ak klient neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v objednávke, a ak ide o právnickú osobu, táto nie je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu úprava obsiahnutá v ods. 4. tohto článku.

Čl. XVIII.

Podmienky spracúvania osobných údajov

 1. Podmienky spracúvania osobných údajov klientov Hotela Amade Chateau (ďalej len: „Podmienky“) slúžia na splnenie povinností hotela, ktoré preňho vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov vo vzťahu k informovaniu dotknutej osoby o podmienkach spracúvania jeho osobných údajov.
   
 2. Pre účely tohto článku:

  - prevádzkovateľom je hotel, t.j. subjekt, ktorý sám alebo spolu s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene,

  - dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorá je klientom hotela a ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

  - príjemcami sú subjekty, ktorých pomocou prevádzkovateľ zabezpečuje chod svojho podniku na základe zmluvného vzťahu a ktorí sa na základe takého vzťahu dostávajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb,

  - Všeobecne záväznými právnymi predpismi sa rozumejú zákonné, podzákonné a medzinárodné právne normy majúce všeobecnú záväznosť pre Slovenskú republiku, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
   

 3. Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb, je prevádzkovateľ hotela, t.j. spoločnosť Warcun, a.s. so sídlom: Dvojrad 333, 930 25 Vrakúň, IČO: 45 669 678. Ďalšie kontaktné údaje prevádzkovateľa vo veciach ochrany osobných údajov: e-mail: oou [at] hotelamade.sk
   
 4. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom je:

  a)  plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú prevádzkovateľ a dotknutá osoba (Zmluva o poskytovaní služieb – ďalej len : „zmluva“). Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa doručenia/bydlisko, e-mailová adresa (v prípade e-mailovej rezervácie), údaje potrebné na realizáciu bezhotovostnej platby (meno a priezvisko držiteľa karty, typ platobnej karty, číslo platobnej karty, dátum platnosti karty, bezpečnostný kód). Poskytnutie údajov podľa tohto písmena je povinnou požiadavkou potrebnou na uzavretie a následné plnenie zmluvy. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto písmena je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov za účelom plnenia zmluvy;

  b)  uľahčenie kontaktu s dotknutou osobou s cieľom predchádzania škodám a zabezpečenia ochrany majetku a  finančných záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby v prípade nepredvídaných udalostí (nedostatok kapacity, živelná pohroma a pod.). Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefonický kontakt. Poskytnutie údajov podľa tohto písmena je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa, ktorých poskytnutie je povinné. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto písmena je oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v zabezpečení ochrany majetku a finančných záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby;

  c)  ponuka služieb a produktov a odoberanie newslettera Hotela Amade Chateau a ďalších informácií od prevádzkovateľa dotknutou osobou. Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, telefonický a emailový kontakt. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto písmena je súhlas dotknutej osoby. Spracúvanie
  osobných údajov na daný účel sa neuskutoční, ak dotknutá osoba súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre tieto účely neudelila.
   

 5. Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom  sú spracúvané:

  a)  v prípade údajov spracúvaných na účel podľa ods. 4 písm. a) tohto článku po dobu potrebnú na naplnenie tam uvedeného účelu,

  b)  v prípade údajov spracúvaných na účel podľa ods. 4 písm. b) tohto článku do troch mesiacov od posledného poskytnutia služby dotknutej osobe na základe zmluvy,

  c)  v prípade údajov spracúvaných na účel podľa ods. 4 písm. c) tohto článku do odvolania súhlasu dotknutej osoby.
   

 6. Príjemcovia, ktorých pomocou Prevádzkovateľ zabezpečuje chod svojho podniku, resp. ktorí sa dostávajú do styku s osobnými údajmi Dotknutých osôb na základe plnenia inej zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, sú najmä poskytovatelia IT služieb, advokáti, audítori, poskytovatelia účtovných, daňových, obdobných poradenských a iných služieb, orgány Policajného zboru SR, atď.
   
 7. Dotknutá osoba má právo

  a)  požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom spracúvaných o jeho osobe,

  b) požadovať opravu osobných údajov spracúvaných o jeho osobe, ak sú nesprávne,

  c)  na vymazanie osobných údajov spracúvaných o jeho osobe prevádzkovateľom, ak je daný niektorý z podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

  d)  požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov ak je daný niektorý z podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; počas obmedzenia spracúvania je prevádzkovateľ oprávnený len uchovávať tieto osobné údaje resp. spracúvať len pre obmedzené účely vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

  e)  namietať proti spracúvaniu osobných údajov o jeho osobe podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie,

  f)  vyžiadať osobné údaje spracúvané o jeho osobe, ktoré poskytla prevádzkovateľovi a ktoré sú spracúvané na účely zadefinované v ods. 4 písm. a) alebo c) tohto článku, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ďalej má právo za tých istých podmienok a v rovnakom rozsahu požadovať poskytnutie týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je prenos údajov technicky možný,
g)  kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vzťahu k údajom, ktoré sú spracúvané len na základe jeho súhlasu,

  h)  podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušnom orgáne verejnej moci.


Čl. XIX.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
   
 2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.
   
 3. Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito platnými všeobecným obchodnými podmienkami hotela. Hotel si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na stránkach hotela www.hotelamade.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2020.
Vo Vrakúni, dňa 01.07.2020

Cookies